Szkoła promująca zdrowie

 

szkoła promująca zdrowie logo

 kuratorium

 

 

26 września Gimnazjum w Gnojnie otrzymało z rąk Świętokrzyskiego Kurator Oświaty Małgorzaty Muzoł zaproszenie do realizacji Szkolnego Programu Promocji Zdrowia.

Celem programu m.in. jest:

 1. Kształtowanie pozytywnych zachowań (zdrowego stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
 2. Promowanie stylu życia bez używek (nikotyna, narkotyki,alkohol).
 3. Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 4. Uświadomienie troski o własne ciało oraz aktualnych zagrożeń dla zdrowia.
 5. Pogłębienie wiedzy na temat wypadków i urazów oraz ich przyczyn i skutków .
 6. Kształtowanie postaw prorodzinnych i prospołecznych.
 7. Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowaniom agresywnym.
 8. Wdrażanie do aktywnego udziału całej społeczności do kultywowania właściwych zachowań prozdrowotnych.

Kryteria przynależności szkoły/placówki do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie oraz nadawanie Certyfikatu

 

Warunki wstępne:

Szkołę lub placówkę, która chce zostać przyjęta do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie, powinna cechować:

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym (działania w tym zakresie są zawarte w dokumentacji szkoły/placówki)
 • otwartość na zmiany
 • przekonanie dyrektora oraz większości członków Rady Pedagogicznej o słuszności idei szkoły promującej zdrowie oraz gotowości do wdrażania jej w praktyce
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia

Okres przygotowawczy

Okres przygotowawczy trwa jeden rok szkolny.

W tym okresie:

 • Dyrektor szkoły/placówki powołuje szkolnego koordynatora (lidera) promocji zdrowia i szkolny zespół promocji zdrowia
 • Rada pedagogiczna zostaje przeszkolona w zakresie zasad tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski zostają  zapoznani z koncepcją, strategią i modelem tworzenia szkoły promującej zdrowie
 • Szkoła/placówka podejmuje systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów
 • szkoła/placówka dokonuje wyboru problemu priorytetowego
 • Szkoła/placówka co najmniej dwukrotnie przeprowadza badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły/placówki)
 • Koordynator wraz ze szkolnym zespołem w oparciu o diagnozę wstępną tworzy program promocji zdrowia szkoły/placówki
 • szkolny koordynator konsultuje program promocji zdrowia z samorządem szkolnym i zasięga opinii rady rodziców
 • Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o przystąpieniu do projektu i zatwierdza program promocji zdrowia do realizacji.

Kryteria nadawania szkole/placówce Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Okres członkowski trwa co najmniej dwa lata.

W tym okresie :

 • szkoła/placówka opracowuje na każdy rok szkolny harmonogram działań i przesyła go do 30 września wojewódzkiemu koordynatorowi
 • po zakończeniu każdego roku szkolnego koordynator wraz z zespołem promocji zdrowia sporządza i przesyła do dnia 30 sierpnia wojewódzkiemu koordynatorowi sprawozdanie z realizacji zadań.

Nadanie certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie jest:

 • dokonanie ewaluacji podjętych działań
 • przedstawienie raportu podsumowującego działania podjęte podczas realizacji programu promocji zdrowia.

Raport powinien być zwięzły a poszczególne jego elementy mogą być przygotowane przez różne osoby czy zespoły. Wskazane jest, aby część raportu była opracowana przez uczniów. Na podstawie analizy raportu i dokumentacji projektu wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym wnioskuje do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o nadanie szkole/placówce Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Świętokrzyski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie  nadawany jest na 5 lat.

Warunki ponownego uzyskania Świętokrzyskiego Certyfikatu Promującego Zdrowie

 1. Aby szkoła/placówka uzyskała przedłużenie/prolongatę certyfikatu, musi dokonać auto ewaluacji swojej pracy w zakresie dwóch standardów szkoły promującej zdrowie w tym standardu IV .
 2. Autoewaluacja określa  swoje kompetencje – mocne strony w zakresie promocji zdrowia, opisuje sukcesy oraz wskazuje problemy wymagające rozwiązania.
 3. Procedurę ewaluacji należy rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Szkoła  Promująca Zdrowie.
 4. Opracowany dokument należy przysłać wojewódzkiemu koordynatorowi do 30 sierpnia roku w którym upływa pięcioletni okres nadania certyfikatu.
 5. Wojewódzki zespół wspierający wnioskuje do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie certyfikatu na okres pięciu lat.

Warunki przyznania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 1. Certyfikat przyznaje kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowia powołana przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 2. Certyfikat przyznawany jest szkole na okres pięciu lat.
 3. Szkoła/placówka może ubiegać się  o nadanie certyfikatu po upływie co najmniej trzech lat posiadania wojewódzkiego certyfikatu.
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz